Kácení rizikových stromů - Zdeněk Kaplan
Kácení stromů - zákon
Kácení a zákony
Ochranu dřevin upravuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a vyhláška č. 395/1992 Sb., která též upravuje některé podrobnosti týkající se kácení. Máte-li zájem využívat při své argumentaci s úřady přesných formulací zákona nebo Vás jen zajímá, co přesně zákon obsahuje, můžete si zde obě zákonné normy stáhnout ve formátu .doc (Word).
Jak se účastnit v řízení o kácení dřevin?

Kácení dřevin se povoluje ve správním řízení. Jedná se o proces, v němž orgány veřejné správy vydávají rozhodnutí. Postupuje se při něm podle obecného předpisu upravujícího základní otázky správního řízení - správního řádu (zákon č. 71/1967 Sb.). Správním řízením jsou i další řízení, která se mohou v souvislosti s ochrannou dřevin vyskytnout, např. řízení o udělení pokuty za nedovolané kácení, řízení o omezení či zákazu rušivé činnosti dle § 66 zákona č. 114/1992 Sb. ad.

Okruh účastníků správního řízení je přesně vymezen, účastnit se jej může pouze úzký okruh osob. V řízeních, která se dotýkají zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny (tedy včetně např. řízení o povolení kácení dřevin), je dána možnost účasti občanských sdružení (dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů). 

Aby se občanské sdružení mohlo správního řízení účastnit, musí splnit následující podmínky: 
hlavním posláním občanského sdružení podle jeho stanov musí být ochrana přírody a krajiny, 
občanské sdružení podalo žádost, aby bylo informováno o zahajovaných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb.; žádost musí být věcně a místně specifikována a je platná jeden rok ode dne jejího podání, přičemž ji lze podávat opakovaně,
občanské sdružení svoji účast písemně oznámí do 8 dnů od zahájení řízení.

Jaké jsou kompetence státních orgánů ve vztahu k ochraně dřevin?

Obecní úřady: 
povolují kácení dřevin
jsou oprávněny k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin v případě, kdy k němu podle zákona není potřeba povolení (zdravotní důvody, při ochraně elektrického vedení ad.)
ukládají náhradní výsadbu a vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě

Pověřené obecní úřady: 
vyhlašují památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťují, popř. ruší jejich ochranu 


Obecní úřady obcí s rozšířenou působností: 
jsou oprávněny stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu částí přírody, popřípadě takovou činnost zakázat (§ 66 zákona č. 114/1992 Sb.) 
ukládají pokuty za poškození či pokácení (zničení) dřeviny bez povolení 

Krajské úřady: 
jsou oprávněny stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu částí přírody, popřípadě takovou činnost zakázat (§ 66 zákona č. 114/1992 Sb.) 
rozhodují o odvolání proti rozhodnutím obecních úřadů


Česká inspekce životního prostředí: 
dozírá, jak jsou orgány veřejné správy a právnickými a fyzickými osobami dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkající se ochrany přírody a krajiny a dále zjišťuje a eviduje případy ohrožení a poškození přírody a krajiny, jejich příčiny a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání 
je oprávněna stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu částí přírody, popřípadě takovou činnost zakázat (§ 66 zákona č. 114/1992 Sb.)
ukládá pokuty za poškození či pokácení (zničení) dřeviny bez povolení
je oprávněna v případech hrozící škody nařídit omezení, případně zastavení škodlivé činnosti

Situace je odlišná na území národních parků a chráněných krajinných oblastí a jejich ochranných pásem, kde kompetence svěřené krajským úřadům, obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadům včetně povolení kácení dřevin na území národního parku vykonávají jejich Správy.

Policie ČR a Městská policie: 
jsou oprávněny zasahovat v případě narušení veřejného pořádku (např. poškozování či kácení dřevin bez povolení) a odhalují přestupky fyzických osob; Městská policie odhaluje i delikty fyzických a právnických osob při podnikatelské činnosti; 
Policie ČR je oprávněna zadržet fyzickou osobu, u níž je důvodná obava, že bude pokračovat v páchání přestupku či trestného činu, při němž byla přistižena, a dále přijímá a prošetřuje trestní oznámení (např. v případě závažného poškození životního prostředí na větším území).